MENU
zdravy-zivot

Šport napovie o deťoch viac, než si myslíme.

Ilustračné foto.
Zdravý život

Šport napovie o deťoch viac, než si myslíme.

Existencia koronavírusu v spoločnosti priniesla pre deti a mládež viacero negatívnych skutočností.

Výučba obmedzená na online prostredie, zastavenie organizovaných športových aktivít v školách a mimo nich, ale aj výrazne obmedzené možnosti fyzickej aktivity v domácom prostredí. Deti pohyb potrebujú, realizujú sa ním a výkon, ktorý podávajú, vypovedá aj o sile ich motivácie.

Istý výskum lekárov, ktorí sledovali 3000 detí na celom Slovensku vo veku 6-17 rokov prišiel s jedným závažným zistením. Sedavé činnosti, ako napr. sledovanie televízie, hra na počítači alebo učenie, zapĺňajú deťom takmer celý čas popoludní až do večerných hodín. Zhoršenie tohto stavu je v súčasnosti realitou.

                         Deti sa venujú pohybovo pasívnym
                                aktivitám nielen popoludní
             ale aj dopoludnia, pri výučbe pomocou počítača.

Telesná a športová výchova v školách je takmer od začiatku školského roka zredukovaná na teoretickú výučbu. Deti prestali byť organizované aj v krúžkoch a športových kluboch, rovnako boli obmedzené aj ich spontánne pohybové aktivity vonku.

Stále pokračujúce výskumy na tému pohybovej aktivity konštatujú, že fyzicky aktívne deti majú väčšiu šancu stať sa aj fyzicky aktívnymi dospelými. Deti je nevyhnutné k pohybu motivovať, aby sa naučili vnímať ho ako prirodzenú súčasť svojho života. Už od detstva je dobré ich sýtiť dôkazmi o tom, aký významný prínos prináša pravidelný pohyb: zdravé kosti, silné srdce, silu svalov, dobrú výdrž a pod. Lepšia kondícia sa však rovná aj zlepšeniu všetkých kognitívnych funkcií, lepším známkam, zlepšeniu reakcií v stresových situáciách a má mnoho ďalších záberov. Medicínske vysvetlenie hovorí, že deti s lepšou fyzickou kondíciou majú väčší hipokampus – jednu z najdôležitejších častí mozgu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri upevňovaní informácií. Švédski a americkí vedci sa výskumom tohto typu venujú veľmi intenzívne a dospievajú k názoru, že žiadna iná metóda doteraz nepreukázala výsledky tohto typu. Udržiavať deti v pohybe má znamenitý zdravotný význam.

Vyvoláva to v nás otázku, ako je možné dosiahnuť, aby si deti v týchto „izolovaných“ časoch udržali svoju pohybovú rutinu a zostali fyzicky aktívne? O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa počas prvej vlny pandémie snažila o to, aby si všetky školopovinné deti, nielen tie z akadémie, udržali záujem hýbať sa. Akadémia si bola istá, že na určitý čas, sa bežne odporúčaná dávka pohybovej aktivity dá dodržať aj doma, v obmedzenom priestore a bez špeciálneho náradia. Pravidelne, dvakrát týždenne, preto spustila online výučbu pod názvom „Telesná na doma“. Druhá vlna, ktorá deti opakovane prinútila realizovať aktivity mimo športovísk a tráviť viacej času doma, priniesla druhý štart výučby na diaľku - „Telesná na doma II“. Akadémia sa snažila naplniť všetky požiadavky nariadenej teoretickej výučby telesnej výchovy tak, aby tieto hodiny nemuseli byť napokon len teoretické. Túto druhú časť charakterizuje teda nápaditosť, sviežosť, inovatívnosť v priestoroch školskej triedy. Okrem toho, akadémia je toho názoru, že krátke „športové chvíľky“ je možné využiť na akejkoľvek vyučovacej hodine. Pohyb teda nemusí byť výlučne vecou telesnej a športovej výchovy. Aj takto sa ďalej dá prispieť k výchove zdravých a zdatných detí.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

                           „Zdravé deti sú základom toho,
                aby krajina mohla byť v budúcnosti úspešná.“
                                          Matej Tóth

Aj z toho dôvodu vidí silu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pre ktoré je digitalizácia školstva jednou z priorít. Navyše, akadémia sa v záujme bezpečnosti spája aj so svetovou technologickou spoločnosťou Cisco systems. Rovnako ako najväčšie športové ligy a organizácie, aj akadémii Mateja Tótha bolo umožnené využívať silu jej bezpečných a inteligentných technológií.

Technická stránka má v dobe digitalizácia svoj priestor. Čo navyše je potrebné k tomu, aby deti, ktoré akúkoľvek zámerne realizovanú činnosť začnú, v nej aj zotrvali? Možno ste sa niekedy v živote stretli so situáciou, že ľudia, ktorí neboli práve v ideálnych podmienkach boli schopní dosiahnuť lepšie výsledky, lepší výkon, ako ľudia, ktorí pracovali vo výborných podmienkach. Dôvodom je silná motivácia, ako jeden z kľúčových ukazovateľov psychiky. Motivácia k výkonu je napojená na celkový úspech detí. Týka sa to detí, žiakov ale aj športovcov. Podľa toho, aký má dieťa v sebe motív, môže smerovať k potrebe dosiahnuť úspech alebo potrebe vyhnúť sa neúspechu.

  • Deti, ktoré majú potrebu dosiahnuť úspech sú orientované na cieľ, vykonávajú svoju prácu systematicky a plánovite, zaujímajú ich úlohy s primeranou náročnosťou, tie “jednoduché“ nie sú pre nich zaujímavé. Sú svedomité, súťaživé, nevzdávajú sa. Úspech pripisujú úsiliu a schopnostiam, neúspech skôr nedostatku úsilia; nádej na úspech a očakávaný pocit hrdosti povzbudzuje ich snaženie, pričom neúspechy im neprekážajú, naopak, poháňajú ich k väčšiemu úsiliu.
  • Deti, ktoré majú potrebu vyhnúť sa neúspechu majú z neho obavy, pri plnení úloh často podliehajú úzkosti, nie sú súťaživé, úspech je podľa nich väčšinou vecou náhody alebo inej príčiny a neúspech pripisujú nedostatku vlastných schopností; vyhnutie sa neúspechu znamená, že pomyslenie na to, že sa človek strápni, zažije pocit hanby ich vedie k snahe vyhnúť sa situáciám, v ktorých je prípadné zlyhanie možné.
  • Pokiaľ je dieťa vedené k samostatnosti, požiadavky sú kladené primerane jeho veku a možnostiam a výkony sú dostatočne oceňované, vzniká pravdepodobnosť, že sa u dieťaťa prirodzene vyvinie potreba dosiahnutia úspechu. Keď však nastane situácia opačná, v rámci ktorej sa výkon neoceňuje, neúspech sa často a neprimerane kritizuje a nároky na dieťa sú privysoké, vzniká potreba vyhnúť sa neúspechu.
Ilustračné foto.Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha
  • Jednou z možností pochopenia motivácie k výkonu je aj sledovanie výkonových cieľov dieťaťa, na základe čoho je možné rozlíšiť:
    Orientovaných na výkon v zmysle výhry (zameranie na seba), ide o deti, u ktorých vynaloženie väčšieho úsilia a nedosiahnuteľnosť úspechu môžu viesť k nesplneniu úlohy alebo aj zanechaniu aktivity; vyhľadávajú možnosť porovnávať sa s niekým, chcú byť lepší ako druhí, robiť ako oni ale pri menej vynaloženom úsilí alebo sa vyhýbajú situáciám, v ktorých nie sú tak dobrí, ako ostatní.
  • Orientovaných na osobné majstrovstvo (zameranie na úlohy), hovoríme o deťoch, pre ktoré je charakteristické robenie spôsobom najlepšie ako viem; majú vysokú pracovnú morálku, motivuje ich učenie sa novým veciam, ktoré im spôsobuje uspokojenie; vydržia čeliť aj neúspechu, nemajú strach z prehry, pretože podstatnejšie je pre nich osobné napredovanie.

Malá náročnosť úloh a vysoká zameranosť na seba súvisia s nešportovým správaním. Zameraní na výhru a seba sú častejšie chlapci, ktorí sú tiež súťaživejší. Dievčatá sú kooperatívnejšie a zamerané skôr na úlohy, čo je dobré zohľadniť v rámci pedagogického prístupu k chlapcom a dievčatám.

Premenlivá situácia v spoločnosti nepochybne dokazuje potrebu vyvíjania nových možností. O2 Športová akadémia Mateja Tótha ich ponúka niekoľko. V stabilnom fungovaní škôl ponúka koncept všeobecnej športovej prípravy ako mimoškolskú aktivitu. V prípade zatvárania škôl je pripravená na digitálnu výučbu telesnej priamo doma a v rámci teoretickej výučby telesnej prichádza s konceptom telesnej spoza lavíc. Snahu prejavuje aj pri začlenení krátkych športových chvíľok do výučby ostatných vyučovacích predmetov. Úspešné zvládnutie všetkých úloh si ale vyžaduje motiváciu dosiahnuť určitý výkon. Šport a škola spolu s ich nárokmi sú vo svojej podstate prepojené nádoby, ktoré prinášajú príležitosti k úspechom. Motivácia k výkonu je relatívne stabilná črta, ktorá sa utvára už v ranom detstve. Následne je využívaná v bežnom, takmer každodennom živote. Nie je však vrodená, čo znamená, že každý z nás sa môže stať úspešným manažérom alebo olympijským športovcom.

AUTOR: Lucia Petričková

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Môže za každodennú bolesť hrdla alergia alebo zápal?

Bolesť v hrdle postihuje deti výrazne častejšie než dospelých, až osemkrát ročne. Detská sliznica v hrdle je veľmi citlivá. Bežne sa spája s infekciou alebo aj neinfekčným zápalom, napríklad z alergie. Môže vzniknúť vďaka obyčajnému pobytu vonku na studenom vzduchu alebo v suchom vzduchu v interiéri. V prípade, že za bolesťami hrdla nie sú vážne infekcie a zápaly, ale iba miernejšie podráždenie či prechladnutie, môžete ho riešiť domácimi prostriedkami. Veľmi dôležité je pravidelné dopĺňanie tekutín. Tam, kde bude dieťa ležať počas dňa aj spať v noci, by ste mali dostatočne zvlhčovať vzduch, nakoľko príliš suché ovzdušie podporuje dráždenie sliznice v hrdle. Pravidelne vetrajte. Na kloktanie aj na pitie využite viacero overených a osvedčených prírodných prostriedkov či rastlín. Pri pretrvávaní bolesti hrdla navštívte vášho pediatra, ktorý na základe aj iných klinických symptómov určí, či dieťa musí vyšetriť alergiológ.

čítať viac

Ako ošetrovať hemoroid, ktorý sa vytvoril počas tehotenstva a po pôrode nezmizol?

Počas tehotenstva je v žilách konečníka veľký pretlak, ktorý spôsobuje ich postupný nárast,  predlžovanie a vytváranie tzv. meandrov. V prípade keď dôjde k zápalu alebo trombóze, tento proces  sa zrýchľuje a vyvrcholí tým, že sa hemoroid (zlatá žila) vyklenie, je tuhý a bolestivý. Keď je hemoroid vyklenutý, ľahšie sa infikuje mykózami či bakteriálnymi infekciami, a to najčastejšie spôsobuje svrbenie.
Odporučil by som čo najskôr navštíviť špecialistu na liečbu hemoroidov (tzv. proktológa) a ochorenie radikálne riešiť. Zákroky je lepšie robiť v prípade, keď žena nedojčí. Pokiaľ je ale bolesť veľmi silná, môžu sa robiť aj u dojčiacich žien. V závislosti od lokálneho nálezu sa robí narezanie, vyrezanie, laserová liečba alebo gumičkovanie (tzv. Barronova ligatúra).
Konzervatívnu liečbu by som vo vašom prípade neodporúčal, nakoľko len predlžuje a zhoršuje ochorenie. Síce na chvíľu pomôže a zlepší nález, ale ochorenie pretrváva a po čase nastane opäť zhoršenie. Konzervatívna liečba čapíkmi a masťami je vhodná len na začiatku ochorenia, v pokročilejších štádiách už je potrebné radikálnejšie riešenie.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia

K tomuto článku nie je možné pridávať diskusné príspevky.