MENU
zdravy-zivot

Už po 24 hodinách na lôžku môžete získať preležaninu. Rana je nebezpečnejšia, ako sa zdá

Preležanina sa môže začať tvoriť už po jednom dni ležania.
Zdravý život

Už po 24 hodinách na lôžku môžete získať preležaninu. Rana je nebezpečnejšia, ako sa zdá

Svetový deň „Stop dekubitom (Stop Pressure Ulcers Day)“ pripadá na 19. novembra 2020.Upozorniť má na problém, ktorý je aktuálny nielen počas pandémie koronavírusu.

Preležaniny totiž ohrozujú pacientov dlhodobo pripútaných na lôžku v nemocničnej i domácej starostlivosti, ale aj pacientov po úrazoch či operáciách. Preležaniny alebo tzv. dekubity sú závažný problém, ktorý sa netýka iba seniorov, ale aj mladých pacientov. Taktiež nepostihuje iba dlhodobo ležiacich pacientov, odborníci varujú, že na vznik závažnej preležaniny v niektorých prípadoch stačí aj 24 hodín.

Najlepšou ochranou je prevencia

Liečba dekubitov je dlhodobá, náročná pre pacienta a spája sa s vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť. V mnohých prípadoch sú preležaniny príčinou smrti. Európska komisia odhaduje, že nežiaduce udalosti sa vyskytnú približne u 4 – 17 % pacientov, z čoho 80 – 95% je preventabilných. Prevencia je navyše z pohľadu manažmentu dekubitov 10-násobne lacnejšia. Z ľudského hľadiska je prevencia predovšetkým v záujme pacienta.

Znamená zníženie utrpenia pacienta a zlepšenie kvality života pacienta i jeho blízkych. Navyše, na základe Deklarácie Rio de Janeiro z roku 2011 sa prevencia vzniku preležanín považuje za univerzálne ľudské právo. Nesmieme však zabúdať ani na kvalitnú a dostupnú liečbu, ktorá by mala byť adekvátne nastavená pre každého pacienta individuálne,“ hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Praktické možnosti ochrany

Prevencia vzniku preležanín je založená na dôkladnej starostlivosti o kožu, dozeraní na správnu výživu, dostatočnej hydratácii a polohovaní pacienta. Pokožku pacienta je potrebné udržiavať dôkladne vyčistenú a chrániť ju pred zvýšenou vlhkosťou. Predikčné miesta s rizikom vzniku dekubitu by sa nemali masírovať ani vystavovať inému tlaku. Ošetrujúca osoba by tiež mala dohliadať na individuálny výživový plán pacienta a zabezpečiť dostatočný nutričný a energetický príjem. V neposlednom rade je treba nezanedbávať hydratáciu a dozerať na adekvátny pitný režim.
Nevyhnutnou súčasťou prevencie je polohovanie pacienta. Pokiaľ je to možné, nabádať ho k samostatnosti a pohybu podľa možnosti. Ak to možné nie je, stanoví sa plán pravidelného polohovania zohľadňujúci stav pacienta, teda odolnosť kože, stav tkanív, stupeň mobility a aktivity, a prítomnosť súvisiaceho ochorenia. Využívajú sa polohovacie techniky pre lepšiu manipuláciu s ležiacim pacientom, prípadne špeciálne polohovacie pomôcky.U dlhodobo ležiacich pacientov je vhodné využiť antidekubitné podložky a antidekubitné matrace, ktoré zaisťujú rovnomerné rozloženie tlaku v rizikových oblastiach a minimalizujú trenie kože o podložku. Kombinovateľné sú aj s elektronicky polohovateľným lôžkom.

Liečba a ošetrenie rán

Dekubitus je lokalizované poškodenie kože a/alebo podkožia, obvykle nad kostným výčnelkom, ktoré vzniká v dôsledku tlaku a/alebo strihového efektu. Podľa hĺbky rany rozoznávame viacero stupňov dekubitov.
Na liečbu dekubitov sa používajú krytia vlhkej terapie predovšetkým s čistiacim účinkom a na zachovanie mikroklímy v rane. Vzniknutú nekrózu v rane treba odstrániť,“ hovorí MUDr. František Špaček, chirurg z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave.

Liečba spočíva v takzvanom debridemente, teda procese odstránenia alebo zníženia nežiaducich súčastí rany za účelom navodenia fyziologických procesov (hemostáza, čistenie, proliferácia, maturácia) v rane. Preležanina je rana, ktorá je kolonizovaná určitou infekčnou náložou (aj bez zjavných príznakov). Takáto infekcia sa však nelieči antibiotikami, ale vhodným debridementom a lokálnymi antiseptikami.

Preležaniny po úraze či hospitalizácii s vírusom

Najväčší podiel pacientov s dekubitmi tvoria imobilní pacienti a pacienti na lôžku (napríklad po náhlej mozgovej príhode, po úraze miechy, po operáciách, v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, pacienti so sklerózou multiplex a pacienti v kóme). Preležaniny sa však môžu vyskytnúť aj pri krátkodobom pobyte na lôžku, napríklad po úraze.
Akýkoľvek ležiaci pacient je ohrozený vznikom dekubitu. V niektorých prípadoch sa takáto rana môže vytvoriť už počas jediného dňa na lôžku, týkať sa to teda môže aj mladého človeka, ktorý prichádza do nemocnice so zlomeninou alebo zápalom pľúc, ktorý môže súvisieť napríklad s aktuálnou pandémiou nového koronavírusu,“ hovorí Marián Rošák z Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L.
Pasteura v Košiciach.

Riziko vzniku dekubitov zvyšuje obezita aj podvýživa, poruchy vedomia, vysoké teploty a liečba sedatívami. Stav sa môže zhoršiť aj v súvislosti s vyšším vekom, cievnymi zmenami, zhoršenou funkciou pečene, kvôli zmenám v imunitnom systéme. Ovplyvniť ich môže aj dlhodobý stres či fajčenie. Výskyt dekubitov sa pohybuje medzi 10 – 68 %, podľa poisťovní je nahlásených ročne 0,04 – 0, 14 % prípadov. 
Starostlivosť by mala byť individualizovaná s ohľadom na potreby každého pacienta. 

Súvisiace články

Video

Poradňa zdravia

Zobraziť

Cestovanie s dieťaťom v MHD počas pandémie

Obmedzte pohyb mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, nákup potravín, hygieny, liekov, domácej sociálnej starostlivosti, nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia. Autobusové spoločnosti na Slovensku prijali preventívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a zabezpečujú dezinfekciu vozidiel čistiacimi prostriedkami s najnovším typom polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie, ktorá nie je dráždivá ani toxická. Pokiaľ je nutné cestovať s dieťaťom vo verejnej doprave, dodržujte vzdialenosť medzi spolucestujúcimi. Vhodné je sedieť vždy na každom druhom sedadle, pri okne. Počas pobytu na verejnom priestranstve dávajte sebe a deťom rúško. Po príchode domov si umyte dôkladne ruky, a to 20 až 30 sekúnd s mydlom pod tečúcou vodou a aj medzi prstami. Môžete použiť aj dezinfekčný gél s obsahom 60 percent alkoholu.

čítať viac

Po úraze mám vybočenú priehradku. Chrápem a dýcham ústami

Podľa opisu vašich ťažkostí predpokladám, že pred úrazom ste nemali s dýchaním cez nos problém. Ak aj napriek operácii vaše ťažkosti pretrvávajú, treba posúdiť, či pri  zákroku bola naozaj  vyrovnaná vybočená priehradka, prípadne, či v nosovej dutine nie sú viditeľné iné prekážky. Odporúčam vám opätovne navštíviť ORL lekára, najlepšie iného kvôli objektívnosti. Ak nie ste alergik a máte stále upchatý nos, príčinou bude s najväčšou pravdepodobnosťou nejaká mechanická prekážka v nose. V takom prípade vám nepomôžu žiadne lieky, iba jej odstránenie. Je prirodzené, že ak nemôžete voľne dýchať cez nos počas dňa, budete mať problém aj v noci, pričom môžu vznikať až apnoické prestávky – zástavy dýchanie. Váš stav si vyžaduje  podrobné vyšetrenie a následné riešenie.

čítať viac
doktor

Opýtajte sa
odborníka

Poraďte sa s našimi
odborníkmi.

Položiť otázku

Opýtajte sa odborníka

Poraďte sa s našimi odborníkmi.

Položiť otázku
doktor

Diskusia