Novelu zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá od 1. januára 2014 zaviedla novú sociálnu službu - včasnú intervenciu - po prvýkrát aj na Slovensku. „Ihneď sme začali hľadať finančné zdroje, ktoré by pomohli zaviesť do praxe túto veľmi potrebnú službu pre rodiny s malými deťmi. V období rokov 2014 - 2017 investujeme do rozvoja včasnej intervencie na Slovensku viac ako 1 milión EUR z Nadácie VELUX ako aj z asignačného mechanizmu 2 %,“ vysvetľuje Mgr. Vladislav Matej riaditeľ nadácie SOCIA, ktorá je autorom projektu Centier včasnej intervencie a zastrešuje ich celoslovensky.

Vznikol unikátny projekt

Od začiatku roku 2015 začínajú teda svoju činnosť tri nové neziskové organizácie – Centrá včasnej intervencie v Bratislave, Prešove a v Žiline. Pätnásť odborníkov z oblasti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie začína poskytovať podporu, pomoc a dlhodobé sprevádzanie rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením.

„Našim poslaním je zvyšovať kvalitu života rodín prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb,“ hovorí PhDr.Erika Tichá PhD, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Bratislave.

Potrebuje vôbec rodič ďalšiu podporu?

"Schopnosti zdravotne znevýhodneného dieťatka sa dajú úspešne rozvíjať aj po stránke špeciálnopedagogickej a psychologickej už oveľa skôr, než nastúpi do predškolského či školského zariadenia. Mnohí rodičia však o týchto možnostiach nevedia, alebo sú pre nich málo dostupné," vysvetľuje psychologička Mgr. Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Prešove.

Rodičia sa dokonca stretávajú s názorom, že ak je matka na „materskej dovolenke“, nie je dôvod na to, aby dostávala ešte inú podporu od štátu. Prínosy včasnej podpory poskytnutej rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi však potvrdzujú výskumy zo zahraničia už desiatky rokov. Ako píšu českí špecialisti ranej starostlivosti (1):
Zásadnú úlohu vo vývine dieťaťa zohrávajú prvé tri roky. V tomto období sú kompenzačné možnosti mozgu tak obrovské, že umožňujú najlepšie rozvinúť náhradné mechanizmy aj u tých detí, ktoré majú v niektorej oblasti vývinu vážny hendikep. Z týchto poznatkov vychádza raná starostlivosť“.

Nevyhnutnosť potvrdzuje každodenná prax

Dlhé roky poskytujem rehabilitačné služby pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Rodičia však mali potrebu súčasne u mňa riešiť aj svoje sociálne, vzťahové a iné akútne problémy. Ak som vedela, snažila som sa im poradiť. Spolupracovať v tíme s ďalšími troma kolegyňami je však už celkom iná kvalita. Roky som pociťovala potrebu založiť v Žiline niečo ako centrum včasnej intervencie. Ponuka od nadácie SOCIA prišla ako blesk z jasného neba. Neváhala som preto ani sekundu. Dnes pôsobia v CVI 4 kolegyne, okrem mňa ešte špeciálna pedagogička, psychologička a sociálna pracovníčka,“ objasňuje PhDr.Miriam Pollitt, predsedníčka Slovenskej asociácie detských Bobath terapeutova zároveň fyzioterapeutka.

Význam včasnej intervencie hodnotí hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre oblasť neonatológie prof. MUDr. Mirko Zibolen PhD:„Služby kolegov v Centrách včasnej intervencie nadväzujú na prácu nás zdravotníkov, lekárov a sestier, ktorí sa staráme o dieťa prichádzajúce na svet predčasne, s hendikepom alebo rizikovým vývinom. Včasná intervencia je nenahraditeľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o tieto deti. Zahŕňa zdravotnú, školskú aj sociálnu oblasť. Služba včasnej intervencie by preto nemala byť chápaná ako „niečo naviac“, ale skôr ako dôležitá zložka starostlivosti o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom“.

Čo robiť, keď sa narodí dieťatko s postihnutím? Ako si poradiť s bezradnosťou?

V pondelok 24. augusta o 13.00 bude online PhDr. Erika Tichá, PhD. riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Odborníčka bola ONLINE: Čo robiť, keď sa narodí dieťatko s postihnutím?Odborníčka bola ONLINE: Čo robiť, keď sa narodí dieťatko s postihnutím?
 

24.08.2015 14:15 karol:
Koľkokrát maximálne môžeme využiť služby centra, sú nejako obmedzené?
Pri prijatí rodiny do starostlivosti nášho centra sa snažíme rodine poskytnúť podporu najintezívnejšie a najčastejšie, ako je to možné. V priemer jedenkrát za dva týždne, ale u detí v novorodeneckom veku je frekvencia stretnutí oveľa väčšia (napríklad v jeden deň stretnutie v domácom prostredí so psychologičkou aj so sociálnou pracovníčkou). V neskoršej fáze spolupráce s rodinou je frekvencia stretnutí spravidla ustálená na jedno stretnutie mesačne. Ukončenie podpory centra je určené zákonom vo veku 7 rokov dieťaťa, prípadne skôr po dohode s klientom (rodičmi).

Ďakujem za vaše otázky a veríme, že aj vďaka našim centrám sa bude žiť rodinám s postihnutým dieťatkom ľahšie.
24.08.2015 13:57 Ema:
Aký dosah majú jednotlivé centrá? Odkiaľ sa môžeme prihlásiť?
Pôsobnosť jednotlivých centier je daná územím samosprávneho kraja, v rámci ktorého sú zriadené. V prípade bratislavského centra je to celý Bratislavský samosprávny kraj, v ostatných dvoch centrách je to vzdialenosť 30 kilometrov od Centra včasnej intervencie.
24.08.2015 13:53 Lenka:
Je služba včasnej intervencie spoplatnená? Ako?
Podľa Zákona o sociálnych službách je samotná služba včasnej intervencie bezplatná. Rodiny však prispievajú v sume 10€ za jedno stretnutie v prípade terénnej služby ako príspevok na pohonné hmoty (bez ohľadu na vzdialenosť) a v prípade ambulantnej služby na pokrytie iných nákladov spojených s poskytovaním ambulantnej služby.
24.08.2015 13:48 Zdeno:
Sú obmedzenia, kedy dieťa do starostlivosti nevezmete? Ďakujem
Základným obmedzením môže byť vek (0 - 7). V prípade, naplnenia kapacity Centra včasnej intervencie je pri prijatí dieťaťa a rodiny smerodajné to, či už je dieťaťu poskytovaná podobná systematizovaná starostlivosť v rámci inej inštitúcie (materská škola, DSS...). V tom prípade uprednostníme rodinu s dieťaťom, ktorému ešte nie je poskytnutá žiadna podpora ani starostlivosť.
24.08.2015 13:45 Jozefa:
Nemám otázku, len názor, lebo som trochu vytočená z toho postoja toho pána v diskusii. Naši susedia majú zdravotne postihnuté dieťa. Vedeli, že sa im narodí takéto dieťatko, mali možnosť sa rozhodnúť či áno alebo nie, a rozhodli sa pre ťažšiu cestu. Od narodenia chodia s chlapcom k rôznym špecialistom, pomáhajú im odborníci zo všetkých oblastí a pomaly prichádzajú prvé výsledky. Preto sa čudujem, keˇd aj tu čítam, že "jednoducho to prijať a nešpekulovať". Bojovať treba, nemlčať, hovoriť a hľadať pomoc. Robíte úžasnú potrebnú prácu, určite slabo ohodnotenú. Držím palce.
Áno, je dôležité vyhľadať pomoc včas, usilovať sa prijať situáciu, v ktorej sa rodina ocitla a prijať svoje dieťa. Práve takéto rodiny potom dokážu rozprávať o odlišnostiach, nájsť silu vo vlastnej rodine a postupne ovplyvniť a meniť verejnú mienku. Sila rodičov je neuveriteľná.
24.08.2015 13:37 Anna:
Dobrý deň starám sa o 30-ročnú slečnu na mentálnej úrovni asi 2-ročného dieťaťa. Postupne som ju naučila zopár vecí, ale je to iba laické. Mohla by som sa aj v tomto prípade obrátiť na vašich odborníkov?. chcela by som vedieť najmä, aký a či vôbec nejaký progres ešte môžem očakávať a ako ho dosiahnuť.
Zákon o sociálnych službách vymedzil vekovú hranicu služby včasnej intervencie vekom od 0 do 7 rokov, preto slečnu vo veku 30 rokov napriek mentálnej úrovni 2 roky do starostlivosti prijať nemôžeme. Ak sa však chcete poradiť s našimi odborníkmi, na webovej stránke Centier včasnej intervencie nájdete potrebné kontakty, ktorým môžete napísať svoje otázky.
24.08.2015 13:33 Daniela:
Dobrý deň Prijímate aj dobrovoľníkov - laikov? Ak áno, aké treba splniť podmienky a kam sa prihlásiť?
Áno, prijímame. Prvou podmienkou je osobný rozhovor, oboznámenie sa s predstavami dobrovoľníka, s jeho motiváciou a spoločne sa snažíme zladiť vzájomné predstavy. Stačí nás kontaktovať.
24.08.2015 13:32 eva:
V akom veku dieťaťa môžeme vyhľadať vaše služby?
Služba včasnej intervencie je podľa Zákona o sociálnych službách primárne určená pre deti so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov. Naše služby najviac pomôžu rodičom, ktorým sa práve narodilo dieťa s nejakou vývinovou poruchou alebo so zdravotným postihnutím. Prišli domov z pôrodnice a nevedia, ako ďalej. Pre takýchto rodičov je dôležité, aby zbytočne nečakali, ale aby čo najskôr vyhľadali pomoc odborníka, ktorý spolu s nimi bude hľadať odpovede na všetky citlivé otázky.
24.08.2015 13:26 marek:
čo potrebujeme vybaviť, aby sme získali vašu starostlivosť?
Súčasťou prijatia do starostlivosti Centra včasnej intervencie je žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie a potvrdenie o zdravotnom stave alebo o rizikovom vývine dieťaťa (odôvodnenie nutnosti špeciálnej starostlivosti) od lekára, môže ním byť pediater alebo lekár špecialista. Po prijatí žiadosti (elektronicky alebo poštou) následne tím poradcov v Centre včasnej intervencie kontaktuje príslušné rodiny, spravidla telefonicky.
24.08.2015 13:22 adela:
Kde sa nachádzajú vaše centrá?
Vďaka podpore Nadácie SOCIA a dánskej spoločnosti Velux vznikli 3 Centrá včasnej intervencie: v Bratislave, v Žiline a v Prešove.
24.08.2015 13:14 Srncová Mária:
chcem vyjadriť veľké uznanie všetkým ľuďom, ktorí sa venujú postihnutým detičkám a pomáhajú im a aj rodičom. máme vnučku predčasne narodenú, bojíme sa o ňu ale je v rukách odborníkov a veríme, že to dobre dopadne. je veľa detičiek, ktorým ste pomohli. ĎAKUJEM
Ďakujeme veľmi pene, držíme palce vnučke. Veríme, že dopadne všetko tak, ako má.
24.08.2015 13:14 ESter:
chodíte aj do rodín s postihnutým dieťaťom, alebo len rodičia k vám?
Áno, chodíme predovšetkým priamo do rodín, do domáceho prostredia klientov. Sú však rodiny, ktoré preferujú ambulantnú intervenciu, v takom prípade majú možnosť navštíviť nás priamo v centre.
24.08.2015 13:13 Eugen:
Mohli by ste napísať konkrétnejšie, čo sa v takomto centre robí s detičkami a rodičmi?
Základnou myšlienkou našej pomoci je pomoc rodine ako celku. To znamená v provom rade podporiť rodičov v tom, aby napriek tomu, že sa im narodí dieťatko s postihnutím dokázali prežiť rodičovstvo, aby sa nestali terapeutmi pre dieťa, ale aby boli predovšetkým rodičmi. Poskytujeme rodičom psychologické a sociálne poradenstvo, v rámci ktorých sa spoločne snažíme identifikovať, aké sú potreby rodiny, ktoré nie vždy súvisia s tým, aké potreby vnímame my odborníci. Potreby rodičov sú však dominantné. Snažíme sa podporovať vývin dieťaťa, vo všetkých základných vývinových oblastiach, odporúčame rodičom vhodné hračky, poskytujeme im hračky na zapožičanie, snažíme sa upraviť domáce prostredie pre dieťa, navrhujeme kompenzačné pomôcky a napomáhame pri ich získaní cez poisťovňu. Snažíme sa rodičom sprostredkovať kontakty na iných odborníkov, ktorí môžu byť nápomocní a pomáhame pri začlenení dieťaťa do zariadenia (materská škola, DSS...). Najväčším benefitom našej služby je to, že prichádzame za rodinou domov do domáceho prostredia. Rodičia majú možnosť absolvovať u nás rôzne kurzy.
Naše služby sú pre rodiny obohatené o pomoc špecialistov: fyzioterapeut, psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pracovník...
24.08.2015 13:06 Natália:
Zarazilo ma, že v čase, keď je možné už počas tehotenstva zistiť postihnutie, mnoho rodičov netuší, že takéto Centrum existuje. Aké máte plány do budúcna čo sa týka propagácie? Ďakujem
Napriek tomu, že počas tehotenstva je možné diagnostikovať množstvo vývinových porúch, nie vždy je stopercentne isté, že to dieťatko sa nakoniec narodí s postihnutím alebo s poruchou. Mnoho rodičov sa snaží myšlienku postihnutia alebo vývinovej poruchy u dieťatka vytesniť, očakávajú na situáciu narodenia a dúfajú, že napriek pozitívnym výsledkom testov sa dieťatko narodí v poriadku. Našou snahou je posunúť myšlienku včasnej intervencie priamo do pôrodníc, a preto úzko spolupracujeme s neonatológmi a pediatrami.
24.08.2015 13:18 Veronika:
Je smutné že keď sa narodí dieťa s postihnutím tak hneď sa musia deti mu smiať :(
Áno, je to smutné. Ale v skutočnosti to, ako okolie reaguje na prítomnosť postihnutého dieťatka závisí od kultúry spoločnosti, v prípade detí je dôležité, akým spôsobom rodičia svoje deti vychovajú, a či im dávajú možnosť poznať a prijať odlišnosti. Veď odlišnosti sú tiež normálne, ale to, ako na ne my reagujeme, nie je vždy správne.
Nájdených 15 záznamov.